انتقال اموال تجارتی شما از سراسر جهان به افغانستان

صادرات اموال تجارتی شما از افغانستان به تمام کشور های جهان

انتقال اموال شما از طریق ترانسپورت دریایی ، هوایی و زمینی

ارائه خدمات گمرکی در تمام بنادر:

اسلام قلعه ، بندر تورغندی ، نمیروز ، چابهار ، حیرتان و بندر آقینه

انتقال اموال شما به گونه کانتینری ، کیلوگرام و مترانه

در کمترین وقت و زمان و با نازلترین قیمت

ترانسپورت داخلی به تمام نقاط افغانستان

قرار داد های امضا شده

یک روند مناقصه می تواند اطمینان حاصل کند که شما در حال ارائه خدمات عالی با قیمت رقابتی هستید.
این که آیا به یک وسیله نقلیه نیاز دارید یا 100 وسیله نقلیه که با ما قرارداد بسته باشد ، اطمینان می دهد که ما نیازهای ویژه حمل و نقل شما را درک می کنیم و می توانیم بهترین خدمات ممکن را به شما ارائه دهیم.
یک روند مناقصه می تواند اطمینان حاصل کند که شما در حال ارائه خدمات عالی با قیمت رقابتی هستید.
این که آیا به یک وسیله نقلیه نیاز دارید یا 100 وسیله نقلیه که با ما قرارداد بسته باشد ، اطمینان می دهد که ما نیازهای ویژه حمل و نقل شما را درک می کنیم و می توانیم بهترین خدمات ممکن را به شما ارائه دهیم.
یک روند مناقصه می تواند اطمینان حاصل کند که شما در حال ارائه خدمات عالی با قیمت رقابتی هستید.
این که آیا به یک وسیله نقلیه نیاز دارید یا 100 وسیله نقلیه که با ما قرارداد بسته باشد ، اطمینان می دهد که ما نیازهای ویژه حمل و نقل شما را درک می کنیم و می توانیم بهترین خدمات ممکن را به شما ارائه دهیم.

مشتریان ما

درباره ما چه می گویند :

” من فقط می خواهم از کمک شما تشکر کنم. من خیلی خوشحال و سپاسگزارم عالی است ادامه دهید. سایت شما بهترین پشتیبانی را که من تاکنون با آن روبرو شده ام فراهم می کند. “

نام مشتری

” من فقط می خواهم از کمک شما تشکر کنم. من خیلی خوشحال و سپاسگزارم عالی است ادامه دهید. سایت شما بهترین پشتیبانی را که من تاکنون با آن روبرو شده ام فراهم می کند. “

نام مشتری

” من فقط می خواهم از کمک شما تشکر کنم. من خیلی خوشحال و سپاسگزارم عالی است ادامه دهید. سایت شما بهترین پشتیبانی را که من تاکنون با آن روبرو شده ام فراهم می کند. “

نام مشتری

جاده بهزاد، بهزاد 3 ، مرکز تجارتی ایوبی ، منزل سوم ، بلاک 3 ، هرات-افغانستان

تماس : 0402233782

All Right Reserved ®.